Welcome to Traumeverden.net

Dette er et diskusjonsforum for deg som strever med angst og angstrelaterte tilstander (PTSD og/eller ulike former for dissosiasjon) hovedsakelig etter traumer. Traumet kan skyldes en enkelt hendelse eller flere hendelser som barnog/eller voksen. Ingen traumer er for små. Det viktigste er hvordan du har det i dag etter hendelsen. Dette forumet er til for å gi og få støtte, dele erfaringer på godt og vondt, se at du ikke er alene m.m. Det kan også være godt å ha et sted hvor du kan dele din historie og dine tanker med andre. Vi oppfordrer medlemmer til å ha en "moralsk taushetsplikt" om hva andre medlemmer deler av seg og sitt.

Diskusjonsforumet er lukket og du må være innlogget for å få tilgang til kategoriene (se under). Vi håper du bidrar til en konstruktiv debatt og forholder deg til forumets regler.

På dette forumet finner du følgende hovedkategorier:

 

  1. Forum - Traumeverden.net: "Beskjeder fra admin (åpent forum)", "Tilbakemeldinger og Feilmeldinger"
  2. Om meg selv: "Presentasjon (obligatorisk)" og "Bli kjent med hverandre"
  3. Psyk. diskusjon: "Hva som helst", "Angst", "Dissosiasjon", "PTSD", "DID", "Hjelp - jeg er i ferd med å bli gal!", "Selvdestruktiv atferd", "Tanker og følelser" og "Litteratur og lenker"
  4. Generell diskusjon: "Ordet er fritt", "Mat, vekt og ernæring", "Fysisk helse/sykdom, livsstil og trening", Litteratur og poesi", "Vitser og moro!" og "Ønsker kontakt"
  5. Mitt private hjørne: "Dagbok" og "Dikt"

 

Vi har også et omfattende Informasjonsforum med mange artikler om angst, traumer, dissosiasjon, selvhjelp og terapi.
Vi tilbyr også Spørsmål og svar for gjester der du kan stille spørsmål uten å være medlem av forumet.

 

Velkommen skal du være akkurat slik du er!

 

 

Sign in to follow this  
Followers 0
Elli

Selvskading

Selvskading

 

Hentet fra: http://www.sinnetshelse.no/artikler/selvskading.htm

 

Både for den det gjelder og for utenforstående, kan selvskading være et skremmende og forvirrende fenomen fordi vi lenge har hatt lite kunnskap og innsikt i dette vanskelige feltet. Først i de siste årene er man blitt mer klar over at følelsesmessige sår påført under oppveksten kan føre til selvskading senere i livet.

 

Heftet "FORSTÅ SELVSKADING" er oversatt til norsk fra amerikansk av psykolog Tor Bøe. Dette er en nyttig arbeidsbok for alle som sliter med selvskading - og for deres hjelpere.

 

I det berømte og åpenhjertige intervjuet prinsesse Diana i sin tid gav til BBC, var det ikke bare utroskap hun innrømmet. Hun erkjente også at hun skadet armer og ben fordi hun ikke likte seg selv og fordi hun skammet seg.

 

- Når man føler at ingen hører på en, kan alt skje, sa prinsessen. - Man kan ha det så vondt inne i seg at man prøver å skade seg selv utenpå for å få hjelp.

 

- Det prinsesse Diana her sa, illustrerer veldig godt at der er følelser som er for vanskelige å leve med og som man ikke finner ord for eller greier å uttrykke på mer adekvate måter, sier psykolog Tor Bøe ved Psykiatrisk klinikk i Stavanger. - Da kan selvskading i gitte situasjoner bli den eneste tilgjengelige mestringsmåten. Eller den mest virksomme.

 

Mot større åpenhet

Selvskading er et tema som det hittil har vært lite kunnskap om, selv om alle som har arbeidet innen psykiatrien eller med psykisk utviklingshemmede har sett det. Selvskading har vært forbundet med mye skyld og skam fra utøverens side, og med mange feiloppfatninger, manglende kunnskaper og avvisning fra behandlernes side. De som selvskadet har forsøkt å holde dette hemmelig, både fordi de selv ofte skjønte lite om hvorfor de skadet seg, og fordi de intuitivt visste at de ikke ville bli forstått. Å stå frem og fortelle om dette til 20 millioner seere som prinsesse Diana gjorde, var derfor svært modig.

 

- Hva trodde fagfolk tidligere om selvskading?

 

- Svært ofte er selvskading blitt oppfattet som "nesten-selvmord" eller mislykkede selvmordsforsøk, eventuelt som manipulerende selvmordstrusler. Dette har ofte medført at personer som selvskader, er blitt misforstått og dessuten ofte møtt på sårende og krenkende måter, særlig når selvskadingen er oppfattet som manipulerende atferd. Det er viktig å understreke at de aller fleste som selvskader, gjør dette i det skjulte, og bruker mye energi på å dekke eller kamuflere sår og arr. Både fordi de skammer seg over selve handlingene, som de slett ikke alltid opplever å ha kontroll over, og fordi de er redd for omgivelsenes reaksjoner og avvisning. Dette gjør at både bekjente og folk i helsevesenet kan være uvitende om selvskadingen, inntil personen er trygg nok på den hun/han møter til å våge å fortelle.

 

I dag er synet i økende grad at selvskading er en måte å bearbeide og mestre vanskelige følelser, minner og situasjoner på - ofte knyttet til alvorlig omsorgssvikt, traumer eller overgrep man opplevde i barndommen. I Norge har nok noen fagfolk forstått dette i lengre tid, men generelt har svært få vært klar over denne dynamikken, og det er skrevet lite i norske fagbøker om å forstå selvskading som mestringsmåte. Et unntak er boka "Uro" av psykiater Finn Skårderud, hvor han behandler temaet selvskading med innsikt og forståelse i et sentralt kapittel. I USA og England har grupper av fagfolk jobbet med dette i lengre tid, selv om en også der må regne med mye uvitenhet og feiloppfatninger. Det finnes flere gode bøker på engelsk om selvskading, og i England er der også en pasientorganisasjon. Ellers er Internett en fantastisk ressurs også på dette. temaet. Det finnes flere gode Web-sider med råd og hjelp for de som selvskader.

 

Dette er selvskading

Selvskading kan anta ulike former og opptre i ulik grad. Det finnes ekstreme former med varig og ofte omfattende kroppsødeleggelse. Dette ser en noen ganger innenfor omsorgen for psykisk utviklingshemmede, ved autisme, eller ved spesielle og svært alvorlige psykosetilstander, gjerne med utgangspunkt i forgiftning. Det jeg tenker på som selvskading slik det er drøftet i heftet "Forstå Selvskading", dreier seg om det som er definert som mild eller moderat selvskading, og en nokså alment akseptert definisjon på dette er "overlagt skading av egen kroppsoverflate, gjennom direkte handlinger, uten bevisst ønske om å ta eget liv". Denne definisjonen gir og en ganske klar avgrensning mot bevisste selvmordshandlinger. De vanligste formene for selvskading er kutting, risping, kloring og brenning av huden, ofte på armene eller bena, men også på andre kroppsdeler - som regel skjult for omverdenen, iallfall i utgangspunktet. Vi ser ofte langtidsvirkninger i form av varige arr spesielt etter kutting med tydelig blødning. Vi ser også andre typer selvskading, som kraftig hodedunking eller slag mot kroppsdeler, som gjerne ikke gir så mye arr, men som kan gi ulike skader, noen ganger alvorlige, uten at dette behøver å være tilsiktet. Hos mennesker som har vært utsatt for omfattende og smertefull medisinsk behandling som barn, og som har kommet gjennom smerte ved å spalte bort bevisstheten, eller som har vært utsatt for grove overgrep av seksuell eller annen fysisk art, kan vi mange ganger se selvskading som avspeiler det vedkommende har gjennomlevd.

 

- Hva med spiseforstyrrelser og overdreven risikoatferd? Kommer det inn under selvskading?

 

- Det er ikke lett å si noe generelt om dette i relasjon til selvskading. Spiseforstyrrelser kan nok langt på vei tjene samme funksjon som selvskading - som måter å mestre vanskelige følelser på. Ekstrem risikoatferd og overdreven fysisk "fostring" kan jo noen ganger være uttrykk for liknende dynamikk, men bør nok ses i en noe annen sammenheng enn det vi her tenker på med selvskading. Dette til tross for at disse handlingene ofte helt klart påfører den enkelte skader.

 

Det viktige er å se i hvilken sammenheng atferden skjer for å kunne forstå hvilken funksjon den har for ulike personer.

 

- Noen biter negler, klorer i sårskorper eller plukker på kviser. Er det selvskading?

 

- Slike "uvaner" eller "nervøse" handlinger kan nok i noen tilfelle ha en viss selvskadingsfunksjon, dvs. måte å mestre vanskelige følelser, og kan sånn sett tjene som en mulighet til å forstå den mer omfatttende selvskadingen. Svært mange har jo opplevd å bite seg i munnen når de er stresset eller "nervøse", eller har brukt selvpåført smerte for å mestre smerten fra tannlegeboret. Men fordi mange har slik atferd, og fordi skadegraden er lav, kommer dette oftest innenfor rammene av det som er sosialt akseptert.

 

Ulike mønster

Noen skader seg på samme måten hver gang. Kanskje de brenner, slår eller kutter seg. Noen skader seg til bestemte tider, for eksempel om kvelden, og noen skader seg på bestemte steder, for eksempel på badet.

 

Noen selvskader som reaksjon på bestemte handlinger, for eksempel etter at de mener å ha gjort en feil. Andre skader seg på ulike måter, men har et mønster for hver av måtene. Andre igjen skader seg plutselig og uforutsigbart - på ulike måter til ulike tider. Å bli klar over sitt eget skademønster er et av trinnene på veien til helbredelse.

 

Hvorfor skader noen seg selv?

- Prinsesse Diana sa at hun skadet seg selv fordi hun følte et veldig forventningspress, og fordi hun følte at ingen hørte på henne. Hva er de vanligste årsakene til selvskading?

 

- Årsakene kan være forskjellige fra person til person. Mange forteller at de skader seg fordi de opplevde traumer eller overgrep som barn. De dunker kanskje hodet i veggen fordi de gjentatte ganger fikk dunket hodet i veggen av en voksen da de var barn. Andre ganger kan forbindelsen være mer symbolsk; noen skader hender eller armer fordi de ble tvunget til å beføle en overgriper.

 

Iblant kan det handle om å vite om et tidlig misbruk - samtidig som man ikke vil vite. Man formidler til seg selv og til andre det som en gang hendte (et uttrykk for at man vet). Samtidig fokuserer man på skaden i nåtiden (et uttrykk for at man ikke vil vite).

 

Selvskading kan også være en måte å mestre overveldende og vanskelige følelser på. Erfaringer om overgrep, tap og atskillelse, smertefull eller skremmende medisinsk behandling eller andre traumer kan overstige et barns kapasitet for forståelse og mestring. Overlates barnet helt til seg selv, uten en voksen som kan berolige og trøste det etter slike vonde opplevelser, kan selvskading brukes som en trøst. Noen voksne som ikke selvskadet som barn, kan selvskade som voksne for å mestre følelser som er knyttet til fortiden. De kan få det man kaller flash-back. Hendelsene i fortiden oppleves da på nytt, derfor kan selvskading brukes på samme måte av en voksen som av et barn.

 

Når selvskading blir terapi

- Hvilke funksjoner kan selvskading ha?

 

- Folk selvskader fordi de føler at det hjelper dem. Noen bruker den fysiske smerten som avledning fra den følelsesmessige smerten. Noen selvskader fordi et sår eller arr synliggjør den følelsesmessige smerten og gjør den virkelig for dem. Andre vil se den fysiske skaden leges og dermed oppleve et håp om følelsesmessig leging. For noen kan det være en måte å straffe seg selv på. For noen er det en nonverbal måte å fortelle om overgrep på. For noen er det en måte å bli fjern på - forsvinne fra den vonde opplevelsen, eller en måte å unngå å forsvinne fra den vonde opplevelsen på. Og hos noen virker det spenningsutløsende.

 

- Men det må da være vondt?

 

- Ja, og for noen er det hensikten - f. eks. som en måte å straffe seg selv. Andre sier at de ikke kjenner noe. Uansett er det viktig å være oppmerksom på at de som eventuelt skal sy og behandle sår etter kutt bør behandle dette så nøytralt og nøkternt som mulig. Noen pasienter har opplevd å bli "straffet" for skadingen ved at legen med vilje syr uten bedøvelse, for å få dem til å stoppe skadingen. Slik handling viser totalt mangel på empati og forståelse for situasjonen. Smertene som påføres av andre oppleves snarere som overgrep og straff enn som hjelp, og er klart antiterapeutisk.

 

Dissosiering

Dissosiering er en kreativ måte vi mennesker bruker når vi utsettes for noe som er så smertefullt eller skremmende at vi ikke greier å ta det inn over oss. Når vi for eksempel utsettes for overgrep eller er vitne til vold, kan det bli som om kroppen og "selvet" skiller lag; vi kan føle det som om vi forlater oss selv og ser alt utenfra, at det ikke er vi som opplever dette, at vi blir nummen, at alt blir utydelig eller at alt bare stanser opp slik at vi ikke verken registrerer eller kan huske det som skjer. Det handler om en "mental flukt".

 

Når barn opplever situasjoner med kaos eller overgrep, kan de dissosiere for å skape flere adskilte deler av seg selv. På den måten kan en situasjon brytes ned til mer tålbare biter i stedet for at man forsøker å fatte alt på en gang. Ulike deler av personligheten mestrer de ulike situasjonene, følelsene og tankene. Et barn kan for eksempel oppleve skoletiden som trygg, mens kveldene hjemme med far når han har drukket blir uforutsigbare og farlige. De vonde følelsene hjemme med faren "puttes" vekk når barnet er på skolen, der opptrer det helt normalt.

 

- Opplever man selv at man har slike adskilte deler?

 

- Alle kjenner vi jo igjen noe av dette; vi viser for eksempel en side av oss på jobben, en side hjemme med make og barn og en side når vi er på fest. Men når barn tidlig lærer et slikt mønster fordi deler av virkeligheten blir for vanskelig, kan dette mønsteret bli ekstremt. Man kan da oppleve ulike følelser som ulike deler av seg, "den sinte delen av meg", "den redde delen av meg" osv. Noen, men ikke alle, opplever at de har slike delpersonligheter, og at en av disse personlighetene selvskader.

 

Større åpenhet

For mange føles det viktig å få snakke med noen om selvskadingen. Å dele en slik mørk hemmelighet med noen som kan lytte og forstå, kan være et skritt på veien mot helbredelsen. Det å begynne å snakke om selvskading, finne ut hvordan det har forbindelse til kroppen, og oppdage spesielle mønstre og sammenhenger med ting man har opplevd, er et stort skritt framover.

 

- Men hvem skal man velge å fortelle det til?

 

- Dessverre er mange blitt møtt med veldig sårende reaksjonsmåter både blant venner og fagfolk; de er blitt avvist og har kjent seg enda mer skamfulle, ja, noen er til og med unødig innlagt på psykiatriske sykehus. Før man snakker med noen, er det lurt å tenke igjennom hvordan man tror de vil reagere, ut fra det man vet om dem. Merker du at du ikke blir forstått, så finn noen annen å snakke med.

 

- I blant kan man vel bli nødt til å fortelle hva som har hendt, for eksempel hvis man trenger legehjelp, eller om noen bemerker sårene eller arrene.

 

- Ja, mange vil føle seg ille til mote ved å snakke om selvskadingen i slike tilfeller. Da kan det være lurt å diskutere med en behandler eller støtteperson på forhånd, slik at man vet hva man skal si. Eller tenke igjennom selv hva man skal si og skrive det ned om nødvendig. Man kan også ringe i forveien og fortelle om selvskadingen. Hør hvordan vedkommende reagerer, og fortell hva du har behov for når du kommer.

 

Terapi

- Det kan være fristende, særlig for den som vil prøve å hjelpe den som selvskader, å se på selvskading som en del av "den onde delen" av seg, noe man straks bør kvitte seg med. Men i det lange løp vil det være nyttig å huske at selvskading imøtekommer et behov; at det er noe man gjør for å hjelpe seg selv i situasjoner man ikke mestrer på andre måter.

 

- Betyr det at man ikke nødvendigvis bør slutte med selvskading?

 

- Det viktigste er å forstå hva det er, godta at man kan leve med det, kanskje med å finne en form som i minst mulig grad gir alvorlige arr, eller få hjelp til å stoppe det, dersom det blir ens eget valg gjennom terapiprosessen. Man bør også forsøke å finne fram til gode alternative måter å mestre de vanskelige minnene eller følelsene. Noen ganger medfører dette at selvskadingen tar slutt, andre ganger at den reduseres eller får en annen utforming. Og noen ganger vil en velge å bruke selvskadingen fortsatt, men likevel kunne få et annet og bedre selvbilde, fordi selvskadingen ikke lenger behøver å framstå som totalt meningsløs eller skammelig. Da trenger man en god terapeut som har kunnskaper om tilstanden og som er villig til å lytte - og eventuelt kan hjelpe en til å finne noe å sette i stedet for selvskadingen.

 

- Hva kan alternativene være?

 

- Alternativene må en finne gjennom sin egen historie og ved å forstå mer av hvilken nytte selvskadingen har tjent.

 

Det er ikke riktig å si så mye konkret om dette, men noen kan finne andre måter å dekke behovene for selvskading på, for eksempel å male med leppestift på kroppen eller på et papir hvis behovet er å se blod. Hvis behovet er å kjenne smerte, kan man holde en isklump mot huden, eller ta en gummistikk rundt håndleddet og snappe huden med den. Er behovet å mestre smertefulle minner, følelser eller finne spenningsutløsning, finnes det også mange alternative teknikker.

 

- Du har selv oversatt og bearbeidet for norske forhold en bok "FORSTÅ SELVSKADING Arbeidsbok for ungdom og voksne", hvordan har du tenkt at den skal brukes?

 

- Jeg tror boka kan hjelpe en å komme i gang med en helbredelsesprosess ved å gi innsikt og kunnskaper, og ved å utvikle alternative reaksjonsmåter til selvskading. Man kan nok arbeide med boka alene, men jeg anbefaler sterkt at dette gjøres sammen med en terapeut man har tillit til og som kan hjelpe og støtte en under veis.

 

Heftene "Forstå selvskading", "Arbeid med selvskading" og "Er det så farlig?" kan du kjøpe fra:

 

STIFTELSEN PSYKIATRISK OPPLYSNING

Breigt. 21, 4006 Stavanger. Tlf 51 93 88 00. Faks 51 93 88 01.

 

Intervjuer: Gudrun Vinsrygg

 

 

 Oppdatert: 2007

 

 

 

 

Dette nettstedet består av 2 deler:

•Sinnets helse-intervjuer: Denne delen består av intervjuer med psykiatere og psykologer. Målet er å medvirke til at færre blir psykisk syke, færre føler seg stigmatisert, flere rammede søker hjelp tidligere, flere får en god mestringsevne, flere rammede og pårørende deltar på en god måte i rehabiliteringsfasen.

•«Helsenytt for alle»-arkivet - består av intervjuer med leger som er spesialister på fysiske sykdommer. Hva kan forårsake sykdommen, hvordan forebygge, når søke lege?

 

OBS! Utviklingen innen helsefag går raskt. Derfor kan noe av informasjonen på Internett – også på dette nettstedet - være foreldet. Internett bør ikke være eneste kilde når det dreier seg om helseproblemer av mer alvorlig art. Skaff deg informasjon fra fastlegen din også.

 

 

 

 

 

Tips en venn!.....

 

 

 

 

  

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette? Hjelp oss å spre gode helseråd. Del artikkelen/intervjuet med andre:

 

 

 

   Send på e-post     Del på Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

Share this post


Link to post
Sign in to follow this  
Followers 0

Leveregler

Du skal ikke plage andre,
du skal være grei og snill.
Og forøvrig kan du gjøre som du vil.

(Thorbjørn Egners "Kardemommeby")
"Å være forsiktig er bedre enn å be om unnskyldning"
(Engelsk ordtak)

"Det vi får bevisstgjort, kan vi ofte gjøre noe med.
Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss"
(Johnsen Gordon)
"Jeg ønsker å akseptere alle mine følelser, ikke fordi de er gode eller dårlige, riktige eller gale, men fordi de eksisterer og derfor er virkelige!"
(Karsten Isachsen)

"Vil en forfølge angsten og ikke la den herske, får en gå til de stedene hvor den bor"
(Aksel Sandemose)